Nie znalazłeś produktu, cena, specyfikacja lub termin realizacji Ci nie odpowiada? Zadzwoń lub wyślij zapytanie. Z pewnością znajdziemy optymalne rozwiązanie.

Home / Informacje / Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

Rozdział I - postanowienia ogólne.

Niniejszy regulamin współpracy (zwany dalej „Regulaminem”) kształtuje prawa i obowiązki Zleceniobiorcy oraz Zleceniodawcy w zakresie realizacji usług stanowiących przedmiot działalności firmy AP4U z siedzibą w Częstochowie przy ul. Wolności 71.

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

Zleceniobiorca - firma AP4U z siedzibą w Częstochowie przy ul. Wolności 71, zwanym również (zamiennie) „AP4U”.

KOMPLEXDRUK.PL - Internetowy System Obsługi Klienta KOMPLEXDRUK.PLumieszczony na stronach internetowych komplexdruk.pl – prowadzony przez Zleceniobiorcę,

  • Zleceniodawca – każdy podmiot zawierający ze Zleceniobiorcą umowę lub składający zamówienie w KOMPLEXDRUK.PL w szczególności agencje reklamowe oraz firmy prowadzące działalność gospodarczą, zwanymi również (zamiennie) „Klientami”.
  • plik cookie – niewielkie pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych i inne podobne narzędzia wymienione w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Regulamin zawiera najważniejsze postanowienia umowy o świadczenie usług stanowiących przedmiot działalności Zleceniobiorcy zawieranych w trybie złożenia zamówienia przez Zleceniodawcę w systemie KOMPLEXDRUK i przystąpienia do jego realizacji przez Zleceniobiorcę.

AP4U świadczy usługi w zakresie:

  • druku wielkoformatowego
  • wydruków poligraficznych
  • produkcji reklam outdoor'owych oraz indoor'owych

 

Rozdział II - polityka prywatności i Cookies.

Nadrzędnym celem AP4U jest zapewnienie klientom użytkującym Komplexdruk.pl ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych to jest w szczególności: w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Serwisy są zaopatrzone w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod kontrolą AP4U przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. AP4U zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

W ramach serwisów Komplexdruk.pl są zamieszczane formularze zamówień, które umożliwiają klientom złożenie zamówienia na oferowane przez AP4Uprodukty i usługi.

Podczas współpracy z Klientem, AP4U jest upoważniony do przechowywania danych osobowych Klienta podanych w formularzu rejestracyjnym. Dane te będą wykorzystywane w minimalnym zakresie jedynie w celu właściwego rozliczenia zleceń, dostarczenia ich pod prawidłowy adres, kontaktów niezbędnych przy realizacji zleceń, informowania kontrahentów o istotnych zmianach w ofercie oraz do działań marketingowych.

AP4U zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności uzyskanych informacji oraz do nie udostępniania danych teleadresowych swoich Klientów osobom trzecim.

AP4U nie przechowuje takich danych jak numer karty kredytowej czy dane dostępu do konta bankowego.

Klient ma prawo do zmiany i poprawienia swoich danych, korzystając w tym celu ze stosownych narzędzi udostępnionych na serwisach internetowych.

Serwis KOPLEXDRUK.PL wykorzystuje technologię Cookies pozwalającą na identyfikację urządzenia użytkownika i dostosowanie stron do indywidualnych preferencji. Pliki Cookies są też wykorzystywane przez witryny AP4U do celów statystycznych.

Klient może zarządzać plikami cookies zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Klient ma możliwość wyłączenia technologii Cookies w swojej przeglądarce, jednak może to powodować niewłaściwe funkcjonowanie serwisów na jego urządzeniu.

Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie informacji pocztą elektroniczną zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi świadczenia usług drogą elektroniczną.

 

Rozdział III – składanie i realizacja zamówień.

Klient składa zamówienie wypełniając formularz zamówienia w systemie Komplexdruk.

Zamówienia w Komplexdruk.pl mogą składać Klienci, którzy:
- posiadają dostęp do internetu,
- zostali zarejestrowani w systemie Komplex,
- otrzymali swoje indywidualne hasło dostępu i konto FTP na naszym serwerze,
- zapoznali się z treścią niniejszego regulaminu i go akceptują.

AP4U podaje na swoich serwisach internetowych informacje o terminach realizacji zamówień.

Terminy realizacji podane na stronach internetowych KOMPLEXDRUK.PL są terminami orientacyjnymi. AP4U zapewnia, iż 95 % procent realizowanych zleceń nie przekracza tych terminów.

W przypadku zleceń dokonywanych poprzez EMAIL lub TELEFONICZNIE termin realizacji jest ustalany indywidualnie.

Wszystkie terminy realizacji podawane są w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy.

Termin realizacji zlecenia liczony jest od daty złożenia zlecenia w systemie KOMPLEXDRUK.PL oraz przesłania prawidłowo przygotowanych plików do druku.

Jeśli Klient złożył zamówienie w systemie i dostarczył plik po godzinie 10.00, termin realizacji liczony jest od następnego dnia roboczego.

Termin realizacji wydłuża się o okres wynikający ze zmiany ustaleń lub wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy.

Wyznaczenie terminów zobowiązujących (wiążących i ostatecznych) wymaga dla swej ważności formy dokumentu podpisanego przez Zleceniodawcę i Zleceniobiorcę.

W przypadku niedotrzymania przez Zleceniobiorcę terminu wiążącego, Zleceniodawca ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. Do momentu złożenia przez Zleceniodawcę pisemnego wypowiedzenia umowy, Zleceniobiorca ma prawo wystawić Zleceniodawcy rachunek za wykonane usługi i dostarczone do Zleceniobiorcy produkty.

Zleceniobiorca wymaga dostarczenia pliku komputerowego przygotowanego do druku wg specyfikacji zamieszczonej na stronie.

Zleceniodawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac, w tym także za wszelkie naruszenia praw osób trzecich.

Zleceniodawca obowiązany jest przesłać prace (pliki) wolne od wirusów i innych wad, które mogłyby spowodować awarię oprogramowania lub uszkodzenie urządzeń komputerowych.

Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe przygotowanie plików do druku.

Prace drukowane są w postaci, w jakiej zostały dostarczone do druku. Zleceniobiorca nie ma obowiązku wprowadzania poprawek i modyfikacji w plikach przesłanych przez Klienta.

Zlecenia, do których nie zostanie dostarczony prawidłowo przygotowany plik będą usuwane po 2 tygodniach od chwili wysłania przez Zleceniobiorcę informacji o nieprawidłowym przygotowaniu pliku.

Pliki dostarczone drogą internetową do AP4U są kasowane po upływie dwóch tygodni od daty odbioru lub wysyłki pracy Zleceniodawcy.

Nośniki elektroniczne, na których dostarczane są prace nie są odsyłane do Klienta. Po upływie dwóch tygodni od realizacji zlecenia nośnik wraz z zawartością jest niszczony.

Własność intelektualna Klienta zawarta w jego plikach przesłanych internetem jest chroniona przed dostępem osób trzecich.

Wysyłka realizowana jest przez firmy spedycyjne, wskazane na serwisach internetowych KOMPLEXDRUK.PL.

Termin dostarczenia przesyłki przez firmę spedycyjną to 48 godzin (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy).

Koszt przesyłek materiałów do druku oraz wykonanych zleceń ponosi Zleceniodawca.

Firma AP4U nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w czasie transportu, jak również za nieterminowość dostawców.

Na życzenie i koszt Klienta przesyłka może zostać ubezpieczona. Materiały dostarczone na koszt AP4U będą refakturowane.

Klient ma obowiązek sprawdzenia stanu przesyłki w obecności doręczyciela, a w razie problemów o sporządzenie protokołu szkodowego z podpisem przewoźnika.

Odbiór osobisty zlecenia możliwy jest w siedzibie AP4U – Wolności 71, 42-200 Częstochowa, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu odbioru w godz. 8-16.


Rozdział IV - ceny, faktury i metody płatności.

Ceny opublikowane w cenniku na stronie komplexdruk.pl są cenami netto, do których doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.

W chwili złożenia przez Klienta zlecenia w systemie komplexdruk.pl powstaje automatycznie zobowiązanie finansowe z tytułu jego zrealizowania przez AP4U.

Wycofanie zlecenia jest możliwe tylko wówczas, gdy projekt dostarczony przez Klienta nie został oddany jeszcze do druku, po tym terminie zostanie naliczona pełna opłata za usługę. Wniosek o wycofanie zlecenia przez Klienta należy składać wyłącznie na piśmie.

Za każde zrealizowane zamówienie AP4U wystawia Klientowi fakturę VAT, uwzględniającą podatek VAT w wysokości 23 %. Firmy zarejestrowane poza obszarem Polski mogą ubiegać się o wystawienie faktury z 0% stawką VAT, jednak tylko i wyłącznie za okazaniem dokumentów poświadczających rejestrację firmy. W przypadku wysyłek na terenie Polski faktury zawsze wystawiane są z 23 % stawką VAT, niezależnie od miejsca rejestracji firmy.

Rejestrując się w systemie KOMPLEXDRUK.PL Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną. Klient ma także możliwość otrzymywania faktur papierowych po złożeniu wcześniej przez niego stosownego pisemnego oświadczenia.

Klienci dokonują płatności:
- gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki.
- poprzez dokonanie przedpłaty na konto wskazane przez AP4U, przed wysyłką zamówienia
- za pomocą karty płatniczej lub internetowych systemów płatności, dopuszczonych na poszczególnych serwisach przez AP4U.

Klienci posiadający przyznane przez firmę AP4U odroczone terminy płatności regulują swoje należności przelewem bankowym w terminie 7 dni od wystawienia faktury VAT. W przypadku nieterminowej płatności będą naliczane odsetki w wysokości 0,2% od kwoty brutto za każdy dzień zwłoki. Za datę płatności uważa się datę wpływu środków na konto.

W szczególnych przypadkach AP4U może zażądać od Klienta przedpłaty przed zrealizowaniem zamówienia.

Kalkulacje zamówień indywidualnych mają charakter orientacyjny i mogą ulec skorygowaniu po zapoznaniu się z przesłanymi materiałami (plikami i wzorami).


Rozdział V – reklamacje.

Prace w formie pliku graficznego drukowane są w postaci w jakiej zostały dostarczone przez Klienta. AP4U nie ma obowiązku sprawdzania, wprowadzania poprawek i modyfikacji.

Klient dokonując zamówienia oświadcza, że zdaje sobie sprawę z ograniczeń jakie narzuca druk offsetowy oraz druk cyfrowy i akceptuje ich konsekwencje, w tym niewielkie różnice kolorystyczne jakie mogą wystąpić w stosunku do obrazu obserwowanego na monitorze lub druku tej samej pracy na różnych maszynach. Różnice takie nie podlegają reklamacji.

AP4U może rozpatrzyć reklamację z tytułu różnic kolorystycznych. Warunkiem koniecznym jednak w tym przypadku jest dostarczenie przed drukiem odbitki próbnej (Proof, itp.) na podstawie, której kontrolowana jest kolorystyka pracy. Klient może wykonać odbitkę próbną druku w AP4U. W takim przypadku wydruk jest wykonywany na podstawie odbitki, po wcześniejszej jej akceptacji przez Klienta.

AP4U akceptuje także odbitki próbne dostarczone przez Klienta wykonane w technologii, która umożliwia symulacje powiększenia punktów rastrowych w druku offsetowym. Kolorystyka podłoża odbitki powinna odpowiadać kolorystyce papieru nakładowego. Odbitka próbna powinna być certyfikowana, tzn, powinna zawierać pasek kontrolny oraz wynik pomiaru potwierdzający zgodność z zadanym profilem. Odbitka bez paska kontrolnego nie jest wiarygodnym materiałem porównawczym. Odbitka próbna powinna być wykonana po ostatniej korekcie z materiałów przekazanych do drukarni, w przeciwnym przypadku nie jest wiarygodną podstawą do druku.

Reklamacje dotyczące niezgodności z zamówieniem muszą zostać zgłoszone w formie pisemnej w ciągu 48 godzin od otrzymania przesyłki. Powtórne wykonanie zlecenia lub zwrot zapłaty może nastąpić wyłącznie po zwróceniu Zleceniobiorcy całego zamówionego nakładu.

Reklamacje dotyczące jakości druku w przypadku jeśli nie zostanie przesłane 100% reklamowanego nakładu, będą rozpatrywane negatywnie.

W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przez AP4U reklamowanego nakładu, reklamacja zostanie rozpatrzona, a pracownik AP4U poinformuje Klienta o sposobie jej rozwiązania. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Klient poniesie koszty dostarczenia oraz ponownego wysłania reklamowanego towaru.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone w momencie odbioru towarów. Odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem firmy spedycyjnej i niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie AP4U Reklamacje nie spełniające podanej procedury nie będą uwzględniane.

 

Rozdział VI – postanowienia końcowe.

Klient rejestrując się w systemie KOMPLEXDRUK.PL zgadza się na powyższe zasady współpracy.

Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd miejscowo właściwy według siedziby AP4U.